Van ilinde kamu kurumlarına ve özel sektöre personel alımları VanEkspres.com.tr’de

Van ilinde bulunan Kamu kurumları ve özel sektörlere Personel alımları, işçi alımları, hizmetli alımları, şoför alımları, sağlık çalışanları alımları, İŞKUR alımları, devlet dairesine personel alımları ve daha fazlası için VanEkspres.com.tr’yi takip ederek öğrene bilirsiniz.

Van ilinde bulunan özel sektörlerde ne kadar maaş veriyor? Kamu kurum maaşları ne kadar? Van’da öğretmen maaşları, Van sağlık çalışanları maaşları, Van özel sektör personel alımlarını öğrenmek için VanEkspres’i takip ederek öğrenebilirsiniz.

VAN İLİNDE PERSONEL ALIMI YAPILAN YERLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALINACAK KADROLU PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı  (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle 38 Hizmetli unvanında personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü  internet adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

Altınal: Van İhracat geçişleriyle Ortadoğu’ya açılan bir kent olabilir! Altınal: Van İhracat geçişleriyle Ortadoğu’ya açılan bir kent olabilir!

Hizmetli

a) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

b) Yapılacak sınav için 02.01.2024 tarihi itibari ile 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak.

1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli

- Başvurular 02.01.2024 - 12.01.2024 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 12.01.2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

- Adaylar, Hizmetli ünvanı için aşağıda belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını doldurmaları gerekmektedir.

- Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı üzerinden alabileceklerdir.

- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.3.1 Tercih Birimleri ve Kontenjan Sayıları

Adana - (1), Ağrı - (1), Ankara - (11), Antalya - (2), Artvin - (1), Batman - (1), Bilecik - (1), Çanakkale - (2), Edirne - (1), Hakkari - (2), İstanbul - (5), Kayseri - (2), Malatya - (2), Şırnak - (1), Trabzon - (1), Tunceli - (1), Van - (1), Yalova - (1), Yozgat - (1)

1.4 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

- 2022 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri  Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım  internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.

- Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

-Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

1.5 Kesin Başarı Listesi

- Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2022 yılı KPSS-P94) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

- Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

- Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

1.6 Sonuçlara İtiraz

- Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

1.7 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

- Dilekçe

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır. Ayrıca üst öğrenim bitiren adayların öğrenim belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

- Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge

- Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

- Askerlik durum belgesi aslı (Askerlik hizmetini tamamlamış olan adayların Terhis Belgesini getirmeleri zorunludur.)

- Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı

- Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi aslı

1.8 Sınavı Kazananların Atanması

- Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

- Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.

- Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

- Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. DİĞER HUSUSLAR

- Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

- Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları

Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü  internet adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

Hizmetli

a) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

b) Yapılacak sınav için 02.01.2024 tarihi itibari ile 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak.

İlan Bilgileri

Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)

Kontenjan

VAN MERKEZ Kontenjan (1)

YALOVA MERKEZ Kontenjan (1)

YOZGAT MERKEZ Kontenjan (1)

Değerleme Aşamaları

1.Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav

Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınav  ( % 50,00 ) + KPSS  ( % 50,00 )

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan toplam “400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı” kadrosu için Tablo 1’de belirtilen yerlere atama yapılmak üzere defterdarlık uzman yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu üzerinden takip edilebilecektir.

Tablo 1: "Tabloyu görmek için tıklayınız."

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

Tablo 2: "Tabloyu görmek için tıklayınız."

III- SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle Tablo 1’de yer alan sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adaylar; aşağıdaki linkte yer alan “Adaya Ait Diğer Bilgiler Formu”nu doldurarak pdf ya da jpeg formatında "Ek Dosya Bölümü"ne yükleyecektir.

“ADAYA AİT DİĞER BİLGİLER FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.”

e) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

f) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

g) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ğ) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

IV- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Giriş sınavına başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre Tablo 1’de her il için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

1) Yazılı sınavın şekli, konuları ve değerlendirilmesi:

Giriş sınavının yazılı bölümü, Tablo 3’te belirtilen konu gruplarından test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Tablo 3:

Yukarıda yer alan konu grupları yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Konu grupları eşit ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

2) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma:

Yazılı sınav sonuçları, internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre Tablo 1’de her il için belirlenen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday, o il için yapılacak giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavının sözlü bölümüne çağrılacaktır.

Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

3) Sözlü sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

4) Nihai değerlendirme:

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VI- SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

VII- ATAMA VE ÇALIŞMA ŞARTI:

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

Ataması yapılarak göreve başlayan defterdarlık uzman yardımcılarının, giriş sınavından sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç, atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Mazeret halleriyle ilgili olarak Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

VIII- MESLEĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİ:

Defterdarlık uzman yardımcıları, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” kapsamında istihdam edilmekte olup, yetiştirilmeleri, görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakımından “Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine tabiidir. Defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu, Bakanlık taşra teşkilatının kariyer uzmanlık kadrosudur.

Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıl olup yetiştirilme döneminde uzman yardımcılarının; mevzuat ve uygulamaya ilişkin bilgi ve becerileri edinmesi, analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanması, ekip çalışması, iletişim becerileri ile yabancı dil bilgisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli eğitim ve kurslardan yararlandırılabilir.

Uzman yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavında başarılı olanlar “Defterdarlık Uzmanı” kadrosuna atanır.

Defterdarlık uzmanları, Bakanlık personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği hükümleri uyarınca genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla yapılacak görevde yükselme sınavlarına katılabilir. Defterdarlık uzmanlarının bu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde; muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, malmüdürü, personel müdürü, saymanlık müdür yardımcısı veya personel müdür yardımcısı gibi birçok ünvana atanabilme imkânı bulunmaktadır.

IX- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/geçici kimlik belgesi, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Sınav süreciyle ilgili bilgilere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sınav Hizmetleri

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.

III- SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 04/03/2024 (09:00) – 15/03/2024 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapılmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

Adaylar, ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle Tablo 1’de yer alan sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Yazılı sınav konu grupları, konuları ve değerlendirilmesi:

a) İktisat Grubu

1) Mikro iktisat

2) Makro iktisat

b) Maliye Grubu

1) Kamu maliyesi

2) Maliye politikası

c) Hukuk Grubu

1) Anayasa hukuku

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler)

5) Ticaret hukuku (Başlangıç)

6) Ceza hukuku (Genel hükümler)

ç) Muhasebe Grubu

1) Genel muhasebe

Yukarıda yer alan konu grupları yazılı sınavın genel çerçevesine ilişkin olup her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. Konu grupları eşit ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 (elli) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.

Sözlü sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylar komisyon üyeleri tarafından;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.

Nihai değerlendirme:

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

İlan Bilgileri

Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)

Unvan (DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI)

Kontenjan

ADANA Kontenjan (4)

ADIYAMAN Kontenjan (6)

AFYONKARAHİSAR Kontenjan (8)

AĞRI Kontenjan (7)

AKSARAY Kontenjan (3)

AMASYA Kontenjan (2)

ANKARA Kontenjan (6)

ANTALYA Kontenjan (8)

ARDAHAN Kontenjan (4)

ARTVİN Kontenjan (7)

AYDIN Kontenjan (2)

BALIKESİR Kontenjan (3)

BARTIN Kontenjan (2)

BATMAN Kontenjan (2)

BAYBURT Kontenjan (4)

BİLECİK Kontenjan (4)

BİNGÖL Kontenjan (2)

BİTLİS Kontenjan (2)

BOLU Kontenjan (3)

BURDUR Kontenjan (3)

BURSA Kontenjan (4)

ÇANAKKALE Kontenjan (2)

ÇANKIRI Kontenjan (8)

ÇORUM Kontenjan (3)

DENİZLİ Kontenjan (3)

DİYARBAKIR Kontenjan (4)

DÜZCE Kontenjan (6)

EDİRNE Kontenjan (8)

ELAZIĞ Kontenjan (3)

ERZİNCAN Kontenjan (6)

ERZURUM Kontenjan (12)

ESKİŞEHİR Kontenjan (6)

GAZİANTEP Kontenjan (9)

GİRESUN Kontenjan (4)

GÜMÜŞHANE Kontenjan (5)

HAKKARİ Kontenjan (2)

HATAY Kontenjan (20)

IĞDIR Kontenjan (6)

ISPARTA Kontenjan (5)

İSTANBUL Kontenjan (18)

İZMİR Kontenjan (8)

KAHRAMANMARAŞ Kontenjan (12)

KARABÜK Kontenjan (2)

KARAMAN Kontenjan (3)

KARS Kontenjan (5)

KASTAMONU Kontenjan (5)

KAYSERİ Kontenjan (3)

KIRIKKALE Kontenjan (3)

KIRKLARELİ Kontenjan (4)

KIRŞEHİR Kontenjan (2)

KİLİS Kontenjan (8)

KOCAELİ Kontenjan (2)

KONYA Kontenjan (8)

KÜTAHYA Kontenjan (3)

MALATYA Kontenjan (14)

MANİSA Kontenjan (4)

MARDİN Kontenjan (3)

MERSİN Kontenjan (2)

MUĞLA Kontenjan (4)

MUŞ Kontenjan (4)

NEVŞEHİR Kontenjan (3)

NİĞDE Kontenjan (3)

ORDU Kontenjan (9)

OSMANİYE Kontenjan (2)

RİZE Kontenjan (2)

SAKARYA Kontenjan (6)

SAMSUN Kontenjan (6)

SİİRT Kontenjan (3)

SİNOP Kontenjan (3)

SİVAS Kontenjan (5)

ŞANLIURFA Kontenjan (7)

ŞIRNAK Kontenjan (5)

TEKİRDAĞ Kontenjan (3)

TOKAT Kontenjan (4)

TRABZON Kontenjan (3)

TUNCELİ Kontenjan (8)

UŞAK Kontenjan (2)

VAN Kontenjan (4)

YALOVA Kontenjan (3)

YOZGAT Kontenjan (2)

ZONGULDAK Kontenjan (2)

Editör: İshak Kara